Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku

W dniu 23 kwietnia 2016 r, po raz pierwszy w historii PTMA, odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Reprezentantów ze wszystkich 19-tu oddziałów terenowych Towarzystwa podobnie jak w 2014 roku gościł  Oddział Białostocki. Rozpoczęto o godz. 9:00.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów został zwołany w celu zmiany statutu PTMA, dostosowania go do czasów współczesnych a także do najnowszej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, która wejdzie w życie 20 maja 2016 r. Spośród 45 wybranych Delegatów, na obrady dotarło 41 osób. Po dyskusji nad zaproponowanym przez Zarząd Główny projektem statutu, przystąpiono do głosowania jawnego – za uchwaleniem nowego statutu było 40 osób, jedna osoba się wstrzymała – nowy statut uchwalono.

Z istotniejszych poprawek warto wymienić zmianę okresu kadencji władz Towarzystwa z 3 na 4 lata oraz możliwość zakładania nowych oddziałów terenowych już przez minimum 7 członków PTMA. Wynika z tego to, że następne Walne Zebranie Delegatów PTMA nastąpi w 2018 roku, a poprzedzać je będzie Zebranie Prezesów Oddziałów w roku 2017.

Po obradach popołudniowy czas wypełniła przerwa obiadowa o godz 14:30, a następnie 2,5-godzinna wycieczka po centrum Białegostoku, pokazująca najważniejsze zabytki miasta. Wycieczkę poprowadził Wojciech Burzyński.